بعد از حدود 1 سال دارم اینجا پست میزارم 
     آخ چقدر دلم تنگیده بود 
      نمیدونم چرا حسش اومد این آهنگ و واسه دانلود بزارم ..
        

                                                              دانلود